Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Ohoi Creative Oy

Roope Lehtoranta

Sibeliuksenkatu 3

04400 Järvenpää

roope@ohoicreative.com

2. Rekisteriasioita hoitava taho

Ohoi Creative Oy

Roope Lehtoranta

Sibeliuksenkatu 3

04400 Järvenpää

roope@ohoicreative.com

3. Rekisterin nimi

#järvenpääteko-kilpailu

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme www.järvenpääni.fi -sivuston kautta, #järvenpääteko-kilpailun ilmoittautumislomakkeen täyttäneiden henkilöiden yhteystiedot mainostoimisto Ohoi Creativen järjestämän #järvenpääteko-kilpailun totetutamiseksi, voittajalle ilmoittamisen vuoksi ja palkinnon toimittamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  1. yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
  2. sukupuoli, äidinkieli, ikä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  1. asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
  2. evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta.

7. Miten tietojani säilytetään ja yhdistetään?

Käsittelemme käyttäjän antamia tietoja, joiden perusteella asiakas voidaan tunnistaa (kuten profiili ja yhteystietoja) sekä palvelun käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja erillisissä tietokannoissa. Säilytämme palveluiden käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja aina yhdistettyinä tunnisteisiin, jotka koostuvat tyypillisesti sattumanvaraisesti luoduista numerosarjoista, ja joista käyttäjää ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti. Käyttäjä saa lisätietoja käyttämistämme tekniikoista ja tunnisteista evästekäytännöistämme.

8. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

9. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

  1. Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa.
  2. Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on toimitettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt.

Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Omien tietojen saanti pyynnön perusteella sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15–22 ja 34 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko

  1. a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai
  2. b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 000 000 000 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

12. Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.